کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

چگونه یک شخص را به زبان انگلیسی توصیف کنیم؟ | راهنمای جامع

۵
(۳)

برای تقویت مهارت مکالمه انگلیسی خود، یادگیری اینکه چگونه یک شخص را به زبان انگلیسی توصیف کنیم، می‌تواند بسیار مفید باشد. راهنمای جامع ما شما را با دستور زبان اساسی، نکات برجسته و صفت‌های متداول آشنا می‌کند تا توضیحاتی ساده و در عین حال کامل ارائه دهید.

این روش، نه تنها به شما در توصیف افراد کمک می‌کند، بلکه به عنوان یکی از روش‌های کلیدی در تقویتSpeaking زبان انگلیسی شناخته می‌شود. با ما همراه باشید تا با روش‌های نوین و جذاب توصیف افراد، مهارت‌های ارتباطی خود را به سطح بالاتری ببرید.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

روش‌های مختلف توصیف یک شخص به زبان انگلیسی

اگر آموزش انگلیسی را در حد مبتدی گذرانده باشید احتمالاً روش‌های مختلفی برای توصیف یک شخص مطالعه کرده‌اید. در این مورد ما واژگان ضروری را ارائه و به چهار دسته تقسیم کرده‌ایم:

 •  ظاهر
 • رفتار
 • ویژگی‌های شخصیت
 • احساسات

چگونه می توانیم اشخاص را به زبان انگلیسی توصیف کنیم

دستور زبان ضروری برای توصیف یک فرد که باید استفاده شود «بودن: to be» و «داشتن:to have» است. 

👈 از فعل «بودنto be» برای توصیف ظاهر فیزیکی و ویژگی‌های شخصیتی یک فرد استفاده می‌شود.  فرد را به یک صفت یا حالت ربط داده و توصیفی واضح و مستقیم ارائه کنید. 

مثال‌هایی برای توصیف ظاهر به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ .He is tall او قد‌بلند است.
۲ .He is handsome او خوش‌تیپ است.

 

👈 همچنین با استفاده از «بودنto be» می‌توانید مثال‌هایی از ویژگی‌های شخصیتی فرد را عنوان کنید.

مثال‌هایی در مورد توصیف شحصیت به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ .They are generous آن‌ها سخاوتمند هستند.
۲ He is naive.  او ساده‌لوح است.

در اینجا، «بودنto be» ویژگی‌های شخصیتی فرد را نشان می‌دهد.

 

صفت‌های مورد نیاز برای توصیف ظاهر در زبان انگلیسی

صفت‌های رایج انگلیسی تلفظ ترجمه فارسی
۱ Weight
(وزن)
well-built /ˈwɛlˌbɪlt/ خوش اندام
full-bodied /ˈfʊlˈbɒdɪd/ تنومند
curvy /ˈkɜrvi/ منحنی (اندام گرد)
heavy /ˈhɛvi/ سنگین وزن
overweight /ˌoʊvərˈweɪt/ اضافه وزن
thin /θɪn/ لاغر
slim /slɪm/ باریک اندام
skinny /ˈskɪni/ بسیار لاغر
۲ Height
(قد)
tall /tɔːl/  قد‌بلند
short /ʃɔːrt/ کوتاه قد
petite /pəˈtit/ ریز اندام
pint-sized /ˈpaɪntˌsaɪzd/ خیلی کوچک
۳ Hair texture and color
(بافت و رنگ مو)
straight /streɪt/ صاف
wavy /weɪvi/ موج دار
curly /ˈkɜrli/ فرفری
frizzy /ˈfrɪzi/ وزوزی
blonde /blɑnd/ بور (طلایی)
dark-haired /ˈdɑrkˈhɛrd/ مو تیره
red-haired /ˈrɛdˌhɛrd/ مو قرمز
short-haired /ˈʃɔrtˌhɛrd/ مو کوتاه
long-haired /ˈlɔŋˌhɛrd/ مو بلند
bald /bɔld/ بدون مو
۴ سایر ویژگی‌ها has long hair /hæz ˈlɔŋ ˌhɛr/ موهای بلند دارد
has a beard /hæz ə bɪrd/ ریش دارد
has broad shoulders /hæz brɔd ˈʃoʊldərz/ شانه‌های پهنی دارد
has a tattoo /hæz ə ˈtæˌtu/ خالکوبی دارد
has pierced ears /hæz ˈpɪrst ɪərz/ گوش سوراخ کرده است
has blue eyes /hæz bluː aɪz/ چشم آبی دارد
has curly hair /hæz ˈkɜrli hɛr/ موهای مجعد دارد
has a nose ring /hæz ə noʊz rɪŋ/ حلقه بینی دارد
has freckles /hæz ˈfrɛkəlz/ کک و مک دارد
has a dimple /hæz ə ˈdɪmpəl/ گودی دارد
has muscular arms /hæz ˈmʌskjelar ɑːrmz/ بازوهای عضلانی دارد
has a wristwatch /hæz ə ˈrɪstˌwɒtʃ/ یک ساعت مچی دارد
has a suntan /hæz ə san tæn/ برنزه شده است
has green eyes /hæz griːn aɪz/ چشمان سبز دارد
has a shaved head /hæz ə ʃeɪvd hɛd/ سر تراشیده دارد
۵ Overall appearance and style of dress
(ظاهر کلی و سبک لباس پوشیدن)

good-looking /ˈɡʊdˌlʊkɪŋ/ خوش تیپ
attractive /əˈtræktɪv/ جذاب
beautiful /ˈbjutɪfəl/ زیبا
pretty /ˈprɪti/ بسیار
gorgeous /ˈɡɔrdʒəs/ جذاب
handsome /ˈhændsəm/ خوش قیافه
plain-looking /ˈpleɪnˌlʊkɪŋ/ ظاهر ساده
not much to look at /nɑt mʌtʃ tuː lʊk ət/ چیز زیادی برای نگاه کردن نیست
well-dressed /ˈwɛlˈdrɛst/ خوش پوش
stylish /ˈstaɪlɪʃ/ خوش استیل
trendy /ˈtrɛndi/ روندها
unfashionable /ˌʌnfæʃənəbəl/ غیر مد
frumpy /ˈfrʌmpi/ کرک دار

کلمات مناسب برای توصیف ویژگی های اشخاص به زبان انگلیسی

 

توصیف ویژگی های شخصیتی به زبان انگلیسی

صفت‌های رایج انگلیسی تلفظ ترجمه فارسی
۱ صفت‌های شخصیتی مثبت generous /ˈdʒɛnərəs/ سخاوتمندانه
honest /ˈɑnɪst/ صادقانه
loyal /ˈlɔɪəl/ وفادار
compassionate /kəmˈpæʃənət/ دلسوز
adventurous /ædˈvɛnʧərəs/ پرماجرا
creative /kriˈeɪtɪv/ خلاق
friendly /ˈfrendli/ دوستانه
patient /ˈpeɪʃənt/ صبور
۲ صفت‌های شخصیتی منفی selfish /ˈsɛlfɪʃ/ خودخواه
deceitful /dɪˈsiːtfəl/ فریبنده
unreliable /ˌʌnrɪˈlaɪəbəl/ غیرقابل اعتماد
insensitive /ˌɪnsənˈsɪtɪv/ غیرحساس
reckless /ˈrɛkləs/ بی‌پروا
pessimistic /ˌpɛsɪˈmɪstɪk/ بدبین
stubborn /ˈstʌbərn/ لجوج
impatient /ɪmˈpeɪʃənt/ بی صبر

 

بیان ویژگی‌های ذاتی یک فرد در زبان انگلیسی

 برای اشاره به اعضای بدن از «داشتن to have» استفاده کنید. «داشتن» برای توصیف ویژگی‌های فیزیکی، مانند اعضای بدن و ویژگی‌های ذاتی یک فرد استفاده می‌شود.

مثال‌هایی در مورد ویژگی‌های فیزیکی به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ She has curly hair.  او موهای مجعد دارد.
۲ He has a friendly behavior.   او رفتار صمیمی دارد.

 

مراقب استفاده از آپوستروف (‘) باشید

در انگلیسی، «he’s» و «she’s» مواردی هستند که می‌توانند به معنای «he is/she is» یا «he has/she has» باشند. با این حال، هنگام استفاده از آنها برای توصیف یک شخص مراقب باشید. با افزودن کلمه «got» شما مانع سوء تفاهم می‌شوید. 

بیشتر بدانید: کالوکیشن‌های کاربردی در زبان انگلیسی که باید بدانید.

به عنوان مثال؛ اگر بگویید «او پاهای بلند دارد: He’s long legs»، خنده‌دار به نظر می‌رسد، زیرا به نظر می‌رسد می‌گویید او یک جفت پا، بلند است.
یک راه حل ساده این است که وقتی می‌خواهید در مورد چیزی صحبت کنید، بعد از «او» یا «او هست»، «got» را قرار دهید. 

بنابراین به جای گیج شدن که «او پاهای بلند است: He’s long legs»، می‌توانید بگویید «او پاهای بلندی دارد: He’s got long legs». به این ترتیب همه دقیقاً منظور شما را متوجه می‌شوند. از طرف دیگر، می‌توانید خیلی ساده هم بگویید که: «او پاهای بلندی دارد: He has long legs».

👈برای یادگیری بهتر گرامر می‌توانید از کتاب های یادگیری گرامر زبان انگلیسی استفاده کنید.

کلمات زیادی برای به خاطر سپردن وجود دارند اما تنها با تمرین می‌توانید کاربرد آنها را خوب یاد بگیرید. از فلش‌کارت‌ها استفاده کنید و خود را به طور منظم امتحان کنید. اگر وقت ندارید یا ترجیح می‌دهید انگلیسی را به صورت آنلاین یاد بگیرید در کلاس آنلاین زبان انگلیسی شرکت کنید.

 

هنگام توصیف یک شخص به زبان انگلیسی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

برای توصیف شخصی به زبان انگلیسی، انتخاب «کلمات مناسب» حیاتی است. اما چگونه این کار را بدون بی‌احترامی انجام می‌دهید؟ در اینجا چند نکته ساده می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

نکات کلیدی برای توصیف اشخاص به زبان انگلیسی
۱ مهربان باشید به این فکر کنید که اگر کسی از همان کلمات برای توصیف شما استفاده کند شما، چه احساسی خواهید داشت.
۲ مثبت بمانید
 • روی ویژگی‌های مثبت تمرکز کنید.
 • اندکی مثبت‌اندیشی تا حد زیادی شما را پیش می‌برد.
۳ به بافت فرهنگی توجه کنید
 • کلمات می‌توانند معانی مختلفی در فرهنگ‌های مختلف داشته باشند.
 • آنچه در یک فرهنگ به عنوان تعریف و تمجید در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در فرهنگ دیگر این گونه نباشد.

بیشتر بدانید: نقش فرهنگ در یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

۴ از کلیشه‌ها دوری کنید
 • به آنچه در مورد شخص می‌دانید پایبند باشید، نه فرضیات مبتنی بر پیشینه، ظاهر یا هر عامل دیگری.
 • همه افراد منحصر به فرد هستند و توضیحات شما باید منعکس‌کننده آن باشد.
۵  به کلمات جایگزین فکر کنید
 • از کلماتی استفاده کنید که بر ویژگی‌ها یا اعمال فرد تمرکز دارد، مانند «متفکر»، «خلاق» یا «فداکار».
 • این اصطلاحات عموماً مثبت تلقی می‌شوند و خطر توهین ندارند.
 • به جای استفاده از صفت‌هایی که ممکن است وزن منفی داشته باشند، کلمات جایگزین استفاده کنید.

 

سخن پایانی

توصیف فردی به زبان انگلیسی فقط به معنای استفاده از کلمات صحیح نیست؛ بلکه به معنای استفاده از لحن مناسب، ارائه و حتی وضعیت بدنی می‌تواند پیامی را که ارسال می‌کنید کاملاً تغییر دهد. پس موقع یادگیری زبان به این تفاوت‌ها خوب دقت کنید.

 

منبع: preply.com

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۳

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *