کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

۲۰۰ جمله و عبارت انگلیسی برای تشویق‌ و تحسین‌+ مثال و ترجمه

۳.۵
(۱۳)

همیشه عبارات مثبت مختلف در مواقعی مانند حین مکالمات روزمره، در محل کار، محیط تحصیلی و حتی در شبکه‌های اجتماعی به کار ما می‌آیند. ممکن است بخواهیم کسی را تشویق یا تحسین کنیم.
در این مقاله دسته‌ای از این عبارات انگلیسی که برای تشویق‌ و تحسین‌کردن دیگران کاربرد دارند را با هم یاد بگیریم.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

۲۰۰ جمله و عبارت انگلیسی برای تشویق‌ و تحسین‌

 

۱. جملات انگلیسی برای تشویق کردن

جمله‌ های تشویق کردن به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Believe in yourself. You’ve got this! خودت را باور کن. تو از پس این ماجرا برمی‌آیی!
۲ You’re making great progress. Keep going! شما به خوبی در حال پیشرفت هستید. ادامه بده!
۳ Your effort and dedication are inspiring. تلاش و فداکاری شما الهام بخش است.
۴ I have faith in your abilities. من به توانایی هایت ایمان دارم.
۵ You’re capable of amazing things. تو قادر به انجام کارهای شگفت‌انگیزی هستی.
۶ Keep pushing forward. You’re almost there. به حرکت رو به جلو ادامه بده. تقریباً (به مقصد) رسیده‌ای.
۷ You’ve overcome challenges before, and you can do it again. شما قبلاً بر چالش ها غلبه کرده‌اید و می‌توانید دوباره این کار را انجام دهید.
۸ Your hard work will pay off. کار سخت شما نتیجه خواهد داد.
۹ I’m proud of how far you’ve come. من به اینکه چقدر پیشرفت کرده‌ای افتخار می‌کنم.
۱۰ You have what it takes to succeed. تو، آنچه که به موفقیت منجر می‌شود را داری.
۱۱ Stay positive and keep moving forward. مثبت‌اندیش باشید و به حرکت رو به جلو ادامه دهید.
۱۲ You’re an inspiration to those around you. شما الهام‌بخش اطرافیانتان هستید.
۱۳ Remember, every small step counts. به یاد داشته باش، هر قدم کوچک هم محاسبه می‌شود.
۱۴ You’re doing a fantastic job. Keep it up! تو در حال انجام کار فوق العاده‌ای هستی. ادامه بده!
۱۵ I believe in your potential. من به توانایی‌ات ایمان دارم.
۱۶ You’re getting closer to reaching your goals. تو در حال نزدیک شدن به به نهایت اهدافت هستی.
۱۷ Your determination is admirable. عزم تو قابل تحسین است.
۱۸ Don’t give up. You’re stronger than you think. تسلیم نشو. تو قوی‌تر از چیزی که فکر می‌کنی، هستی.
۱۹ You’re on the right track. Keep going! تو در مسیر درستی هستی. ادامه بده!
۲۰ Your perseverance is inspiring. پشتکار شما الهام بخش است.
۲۱ You’re making a difference with your efforts. تو با تلاشت تفاوت ایجاد می‌کنی.
۲۲ You have the power to overcome any obstacle. شما این قدرت را دارید که بر هر مانعی غلبه کنید.
۲۳ Keep your head up. You’re doing great! سرت را بالا بگیر. کارت عالی است.
۲۴ Your commitment to excellence is commendable. تعهد تو به «بهترین بودن» قابل ستایش است.
۲۵ I’m impressed by your dedication. من تحت تاثیر پشتکارت قرار گرفتم.

جملات تشویق دیگران در زبان انگلیسی

جملاتی برای تشویق کردن به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۲۶ You’re capable of achieving greatness. تو به بهترین‌ها دست خواهی یافت.
۲۷ You’re an asset to the team. شما یک دارایی برای تیم به حساب می‌آیید.
۲۸ Your positive attitude is contagious. نگرش مثبت شما به بقیه هم سرایت می‌کند.
۲۹ Don’t be afraid to take risks. You’ve got this! از ریسک کردن نترسید. از پس این ماجرا بر خواهید آمد.
۳۰ Your passion and enthusiasm are inspiring. شور و شوق شما الهام‌بخش است.
۳۱ You’re making a positive impact. شما تاثیر مثبتی بر بقیه می‌گذارید.
۳۲ You’re not alone. I’m here to support you. تو تنها نیستی. من اینجا هستم تا از تو حمایت کنم.
۳۳ Your resilience is incredible. انعطاف‌پذیری شما باورنکردنی است.
۳۴ You’re a true leader. شما یک رهبر واقعی هستید.
۳۵ Don’t underestimate your abilities. توانایی های خود را دست کم نگیرید.
۳۶ You’re capable of overcoming any challenge. شما قادر به غلبه بر هر چالشی هستید.
۳۷ Your hard work is paying off. تلاش سخت شما نتیجه خواهد داد.
۳۸ You inspire me with your determination. شما با پشتکار خود الهام‌بخش من هستید.
۳۹ Keep going. You’re making progress. به راهت ادامه بده، تو در حال پیشرفت هستی.
۴۰ Your dedication is truly admirable. فداکاری شما واقعا قابل تحسین است.
۴۱ You’re on the path to success. تو در مسیر موفقیت هستی.
۴۲ You have the strength to overcome any adversity. تو قدرت غلبه بر هر مشقتی را داری.
۴۳ Your positive mindset will carry you far. ذهنیت مثبتتان، شما را به دوردست‌ها خواهد برد.
۴۴ You’re an example of perseverance. شما نمونه ای از پشتکار هستید.
۴۵ You’re doing an outstanding job. شما در حال انجام کاری عالی هستید.
۴۶ You’re making a difference with your actions. شما با کارهایتان تفاوت ایجاد می‌کنید.
۴۷ Your efforts are not going unnoticed. تلاش‌های شما بی‌توجه نخواهد ماند.
۴۸ You have the power to achieve your dreams. شما قدرت رسیدن به رویاهایتان را دارید.
۴۹ You’re growing and improving every day. شما هر روز در حال رشد و پیشرفت هستید.
۵۰ Remember, you’re capable of anything you set your mind to. به یاد داشته باشید، شما قادر به انجام هر چیزی که به آن فکر کنید، هستید.

 

۲. جمله های مخصوص تحسین کردن به انگلیسی

جملاتی برای تحسین به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ I greatly admire your talent and skills. من استعداد و مهارت‌های شما را تحسین می‌کنم.
۲ You have an amazing ability to [insert skill or trait]. شما توانایی فوق‌العاده‌ای در [مهارت مورد نظرتان را بگویید] دارید.
۳ I’m in awe of your creativity. من از خلاقیت شما در شگفتم.
۴ You have a remarkable work ethic. شما اخلاق کاری قابل توجهی دارید.
۵ Your dedication and commitment are truly inspiring. فداکاری و تعهد شما واقعا الهام بخش است.
۶ You possess a rare combination of intelligence and humility. شما ترکیب خاصی از هوش و تواضع در اختیار دارید.
۷ I’m impressed by your ability to handle difficult situations gracefully. من تحت تاثیر توانایی شما در مدیریت موقعیت‌های سخت هستم.
۸ Your perseverance in the face of challenges is admirable. پشتکار شما در مواجهه با چالش‌ها قابل تحسین است.
۹ You have an incredible sense of empathy and compassion. توانایی همدلی کردن و غمخواری شما باور نکردنیست.
۱۰ Your leadership skills are exceptional. مهارت‌های رهبری شما استثنایی است.
۱۱ I’m inspired by your passion for [insert interest or cause]. من از اشتیاق شما برای [علاقه یا علت مورد نظرتان را بگویید] الهام می‌گیرم.
۱۲ You have an incredible eye for detail. شما نگاهی استثنایی برای نگرش جزئیات دارید.
۱۳ Your ability to think outside the box is remarkable. توانایی شما برای تفکر خارج از چارچوب قابل توجه است.
۱۴ I’m amazed by your ability to stay calm under pressure. من از توانایی شما در حفظ آرامش زمانی که تحت فشار هستید، شگفت‌زده شده‌ام.
۱۵ You consistently go above and beyond expectations. شما مدام فراتر از انتظارات پیش می‌روید.
۱۶ Your integrity and honesty are truly admirable. درستی و صداقت شما حقیقتاً قابل تحسین است.
۱۷ You have a natural talent for inspiring and motivating others. شما استعدادی ذاتی در الهام بخشیدن و انگیزه دادن به دیگران دارید.
۱۸ I’m in awe of your ability to juggle multiple tasks effortlessly! توانایی شما در مدیریت چندین کار، بدون کوچکترین خطایی من را می‌ترساند!
۱۹ Your positive attitude is contagious and uplifting. رفتار مثبت شما به دیگران سرایت می‌کند و آن‌ها را ترقی می‌دهد.
۲۰ You have a gift for bringing people together and fostering collaboration. شما موهبتی در گردهم‌اوردن افراد مختلف و تقویت توانایی آن‌ها در همکاری دارید.
۲۱ I greatly admire your determination and drive. من عزم و اراده‌ی شما را بسیار تحسین می‌کنم.
۲۲ You have an exceptional ability to communicate effectively. شما توانایی خاصی در برقراری ارتباط موثر با دیگران دارید.
۲۳ Your dedication to personal growth and self-improvement is commendable. فداکاری شما در رشد شخصی و اصلاح خود ستودنی است.
۲۴ I’m inspired by your unwavering optimism. خوش بینی تزلزل‌ناپذیر شما الهام‌بخش من است.
۲۵ You have a unique and incredible sense of style. سبک رفتاری شما منحصر به فرد و باورنکردنیست.

بیشتر بدانید: تاثیرگذارترین کلمات و جملات حمایتی در زبان انگلیسی

جملاتی برای تحسین کردن به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۲۶ Your ability to handle criticism with grace and humility is admirable. توانایی شما در رسیدگی به انتقاد با آرامش و تواضع قابل تحسین است.
۲۷ You have an amazing ability to find solutions to complex problems. شما توانایی شگفت انگیزی در یافتن راه حل برای مسائل پیچیده دارید.
۲۸ I’m in awe of your ability to remain calm in stressful situations. من از توانایی شما برای حفظ آرامش در موقعیت‌های نگران‌کننده شگفت‌زده‌ام.
۲۹ Your attention to detail is exceptional. توجه شما به جزئیات استثنایی است.
۳۰ You have an incredible ability to connect with others on a deep level. شما توانایی باورنکردنی در برقراری ارتباطی عمیق با دیگران دارید.
۳۱ I’m impressed by your vast knowledge and expertise. من تحت تاثیر دانش و تخصص گسترده‌ی شما هستم.
۳۲ You have a natural talent for making people feel heard and understood. شما استعدادی طبیعی در القای حس شنیده شدن و درک شدن به افراد مختلف دارید.
۳۳ Your courage in pursuing your dreams is truly inspiring. شجاعت شما در رفتن به دنبال رویاهایتان واقعاً الهام بخش است.
۳۴ I greatly admire your ability to adapt and thrive in new environments. من توانایی شما برای سازگاری و پیشرفت در محیط‌های جدید را بسیار تحسین می‌کنم.
۴۵ You have an incredible sense of humor that brightens everyone’s day. حس شوخ‌طبعی شما، روز همه را می‌سازد.
۳۶ Your dedication to helping others is truly admirable. فداکاری شما برای کمک به دیگران واقعاً قابل تحسین است.
۳۷ I’m inspired by your ability to turn setbacks into opportunities for growth. من تحت تاثیر توانایی شما در تبدیل شکست‌ها به فرصتی برای رشد، قرار گرفته‌ام.
۳۸ You have an amazing ability to remain focused and determined in the face of adversity. شما توانایی باورناپذیری در متمرکز و مصمم ماندن در زمان مواجهه با سختی‌ها دارید.
۳۹ Your ability to think critically and analytically is impressive. توانایی شما در تفکر انتقادی و تحلیلی چشمگیر است.
۴۰ I’m in awe of your unwavering commitment to your values. من از تعهد محکم شما به ارزش‌هایتان تحت تاثیر قرار می‌گیرم.
۴۱ You have a remarkable ability to inspire and bring out the best in others. شما توانایی قابل توجهی در الهام بخشیدن به دیگران و نمایاندن بهترین ورژن آن‌ها دارید.
۴۲ Your passion for continuous learning is truly inspiring. شوق مداوم شما بسیار ستودنی است.
۴۳ I greatly admire your ability to think strategically and make sound decisions. من قدرت تفکر استراتژیک و تصمیم‌گیری صحیح شما را کاملاً می‌پسندم.
۴۴ You have an incredible sense of perseverance and resilience. شما پشتکار و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای دارید.
۴۵ Your ability to see the bigger picture and think long-term is remarkable. توانایی شما در دیدن تصویر آینده‌ای بزرگتر با تفکری آینده‌نگرانه‌، عالیست.
۴۶ I’m inspired by your ability to stay true to yourself and your principles. من از توانایی شما برای وفادار ماندن به خود و اصولتان الهام می‌گیرم.
۴۷ You have a natural talent for problem-solving and finding innovative solutions. شما استعدادی ذاتی در حل مسئله و یافتن راه حل‌های نوآورانه دارید.
۴۸ Your attention to detail and meticulousness are truly admirable. توجه شما به جزئیات و دقتتان واقعاً ستودنی است.
۴۹ I greatly admire your ability to remain calm and composed in high-pressure situations. من توانایی شما را برای حفظ آرامش و خونسردی در موقعیت‌های پرفشار بسیار می‌پسندم.
۵۰ You have an incredible ability to inspire and empower others to reach their full potential. شما توانایی باورنکردنی در الهام بخشیدن به دیگران و توانمندسازی آن‌ها برای دستیابی به توانایی‌های صد درصدی خود را دارید.

تشویق و تحسین به انگلیسی

 

۳. جملات انگلیسی برای انگیزه دادن به دیگران

عباراتی برای انگیزه بخشیدن به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Your dreams are within reach. Go after them fearlessly. رویاهای شما در دسترس هستند. بدون ترس به دنبال آن ها بروید.
۲ Embrace the challenges and use them as stepping stones to success. چالش‌ها را بپذیرید و از آن‌ها به عنوان پله‌هایی برای موفقیت استفاده کنید.
۳ The world needs your unique perspective and contributions. جهان به دیدگاه و همکاری منحصر به فرد شما نیاز دارد.
۴ Believe in your abilities and watch yourself soar. به توانایی های خود ایمان داشته باشید و اوج گرفتن خود را تماشا کنید.
۵ You have the power to create the life you envision. شما توانایی ساخت زندگی مد نظر خود را دارید.
۶ Step out of your comfort zone and discover your true potential. از نقطه‌ی امن خود خارج شوید و قدرت واقعی خود را کشف کنید.
۷ Your passion is contagious. Let it ignite a fire within others. شوق شما به دیگران نیز سرایت می‌کند. به آن اجازه بدهید که آتشی را در دل دیگران شعله‌ور کند.
۸ Dare to be different and let your authenticity shine. جرات متفاوت بودن را داشته باش و بگذار اصالتت بدرخشد.
۹ Every setback is an opportunity for a comeback. Keep pushing forward. هر شکست فرصتی برای بازگشت است. به پیشروی ادامه دهید.
۱۰ Your resilience and determination will carry you through any obstacle. انعطاف‌پذیری و تصمیمتان شما را از هر مانعی رد می‌کند.
۱۱ Embrace failure as a stepping stone towards growth and success. شکست را به عنوان قدمی برای رشد و موفقیت در آغوش بگیر.
۱۲ Your voice matters. Speak up and make a difference. صدای شماست که اهمیت دارد. صحبت کنید و تفاوت ایجاد کنید.
۱۳ You have the ability to inspire greatness in those around you. شما توانایی القای شکوه و عظمت به اطرافیان خود را دارید.
۱۴ Trust in your journey. It’s leading you to extraordinary places. به سفر خود اعتماد کنید. چرا که شما را به جاهای خارق‌العاده‌ای هدایت می‌کند.
۱۵ Don’t be afraid to take risks. They often lead to the greatest rewards. از ریسک کردن نترسید. چرا که اغلب به بزرگترین پاداش‌ها منتهی می‌شوند.
۱۶ Your positive mindset is a powerful catalyst for success. ذهنیت مثبت شما یک کاتالیزور قدرتمند برای موفقیت است.
۱۷ Believe in yourself, even when others doubt you. خودت را باور کن، حتی زمانی که دیگران به تو شک دارند.
۱۸ You have the power to turn your dreams into reality. شما می‌توانید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.
۱۹ Stay focused on your goals, and nothing can stop you. بر اهداف خود متمرکز بمانید و بدانید که هیچ چیز نمی‌تواند مانع شما شود.
۲۰ Embrace the unknown, for that’s where growth and magic happen. ناشناخته‌ها را در آغوش بگیرید، زیرا رشد و جادو در همان‌جا اتفاق می‌افتد.
۲۱ You possess untapped potential that is waiting to be unleashed. شما پتانسیلی هستید که استفاده نشده و در انتظار رها شدن است.
۲۲ Your actions have the power to create a ripple effect of positive change. اعمال شما می‌تواند موجی از تغییرات مثبت ایجاد کند.
۲۳ The world is full of endless possibilities. Seize them with open arms. جهان پر است از امکانات بی‌نهایت. آنها را با آغوش باز بپذیرید.
۲۴ Don’t let fear hold you back. Step into your courage and amaze yourself. اجازه ندهید ترس مانع شما شود. به درون شجاعت خود قدم بگذارید و خود را شگفت‌زده کنید.
۲۵ You are the author of your own story. Make it a masterpiece. تو نویسنده داستان خودت هستی. آن را به یک شاهکار تبدیل کن.

عباراتی برای انگیزه بخشیدن به زبان انگلیسی ترجمه فارسی
۲۶ Your determination and hard work will open doors you never imagined. ثبات و تلاش شما درهای بسته‌ای را می‌گشاید که هرگز تصور نمی‌کردید.
۲۷ Embrace challenges as opportunities for growth and self-discovery. چالش‌ها را به‌عنوان فرصت‌هایی برای رشد و کشف خود بپذیرید.
۲۸ You have the power to inspire others through your actions and words. شما می‌توانید از طریق اعمال و گفتار خود الهام‌بخش دیگران باشید.
۲۹ Dream big and then take bold action to make those dreams a reality. رویاهای بزرگ داشته باشید و سپس با اقدامی جسورانه این رویاها را به واقعیت تبدیل کنید.
۳۰ Your potential knows no bounds. Believe in yourself and reach for the stars. پتانسیل شما هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. به خود ایمان داشته باشید تا به ستاره‌ها برسید.
۳۱ The world needs your unique talents and gifts. Share them with the world. جهان به استعدادها و موهبت‌های خاص شما نیاز دارد. آن‌ها را با جهان به اشتراک بگذارید.
۳۲ Stay true to your values and watch the world transform around you. به ارزش‌های خود وفادار بمانید و شاهد تغییر جهان اطراف خود باشید.
۳۳ Your journey may be difficult, but the destination will be worth it. سفر شما ممکن است دشوار باشد، اما مقصد ارزش آن را خواهد داشت.
۳۴ You have the ability to make a positive impact on the lives of others. شما این توانایی را دارید که بر زندگی دیگران تاثیر مثبت بگذارید.
۳۵ Never underestimate the power of your dreams. They have the potential to change the world. هرگز قدرت رویاهای خود را دست کم نگیرید. آن‌ها پتانسیل تغییر جهان را دارند.
۳۶ Your perseverance and tenacity will pave the way for your success. پشتکار و سرسختی شما، راه موفقیت شما را هموار می‌کند.
۳۷ You have the power to rewrite your story. Start today and create a magnificent ending. شما این قدرت را دارید که داستان خود را بازنویسی کنید. امروز شروع کنید و پایانی باشکوه خلق کنید.
۳۸ Be the change you wish to see in the world. Your actions matter. تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی. کارهای شما اهمیت دارد.
۳۹ You possess unlimited potential. Don’t settle for anything less than extraordinary. شما توانایی بی‌پایانی دارید. به چیزی کمتر از فوق‌العاده راضی نشوید.
۴۰ The world is waiting for your unique brilliance. Shine bright and inspire others. جهان منتظر درخشش بی نظیر شماست. بدرخشید و الهام‌بخش دیگران باشید.
۴۱ Your passion and purpose have the ability to create a ripple effect of positive change. اشتیاق و هدف شما می‌تواند موجی از تغییرات مثبت ایجاد کند.
۴۲ You are capable of achieving greatness. Believe it and take action. شما قادر به دستیابی به شکوه هستید. آن را باور کنید و اقدام لازم را انجام دهید.
۴۳ Embrace the journey of self-discovery. Uncover the magic within you. سفر کشف درون خود را بپذیرید. از جادوی درون خود پرده بردارید.
۴۴ Your resilience and determination will lead you to triumph against all odds. انعطاف‌پذیری و تصمیماتتان، شما را به پیروزی در برابر همه مشکلات سوق می‌دهد.
۴۵ You have the power to transform challenges into opportunities for growth. شما توانایی تبدیل چالش‌ها به فرصت‌هایی برای رشد را دارید.
۴۶ Dream, visualize, and manifest the life you desire. It’s within your reach. رؤیاپردازی کنید، تجسم کنید و زندگی‌ای را که می‌خواهید نشان دهید. این در دسترس شماست.
۴۷ Your courage and willingness to take risks will set you apart from the rest. شجاعت و تمایل شما به ریسک کردن، شما را از بقیه متمایز می‌کند.
۴۸ You have the ability to inspire others to believe in their own potential. شما توانایی الهام بخشیدن به دیگران را دارید تا به توانایی های خود ایمان بیاورند.
۴۹ Walk with confidence, knowing you have what it takes to achieve your dreams. با اعتماد به نفس قدم بردار در حالی که می‌دانی برای رسیدن به رویاهای خود چه چیزی نیاز دارید.
۵۰ You are a force to be reckoned with. Embrace your power and inspire the world. تو نیرویی هستی که باید روی آن حساب کرد. قدرتت را در آغوش بگیر و به جهان الهام ببخش.

 

۴. چطور به انگلیسی «آفرین» بگوییم؟

عبارات انگلیسی برای آفرین گفتن ترجمه فارسی
۱ Congratulations. You’ve done brilliantly.✅ تبریک می‌گویم. هوشمندانه عمل کردی.
۲ Great job! You exceeded expectations. کارت عالی بود! فراتر از انتظارات پیش رفتی.
۳ You solved the problem! تو مسئله رو حل کردی.
۴ Superb work! کارت فوق العاده بود.
۵ You’ve made it happen. تو باعث شدی اتفاق بیوفته.
۶ Out Of Sight! بالاتر از تصور بود!
۷ .Excellent!👌 عالی!
۸ Unbelievable Work! کارت باور نکردنی بود!
۹ Two Thumbs Up!👍👍 لایک با دو انگشت شست!👍👍
۱۰ You’ve Got It! گرفتیش! (توانستی از پس این کار بربیایی)
۱۱ Way To Go! موفق باشی!
۱۲ You did an outstanding Performance! شما عملکرد فوق العاده‌ای داشتی
۱۳ Marvelous! شگفت انگیز!
۱۴ You’ve Outdone Yourself! تو از خودت سبقت گرفتی!
۱۵ That’s the best you’ve ever done. این بهترین کاری است که تا به حال انجام داده‌ای.
۱۶ You Should Be Proud! باید به خودت افتخار کنی!
۱۷ Amazing Effort! تلاش شگفت‌انگیز!
۱۸ Breathtaking!👌 مهیج!
۱۹ Well done! You’ve achieved excellence. آفرین! تو به بهترین‌ها دست یافتی.
۲۰ You’ve really impressed everyone. شما واقعا همه را تحت تاثیر قرار داده‌ای.
۲۱ You nailed it! Well done. تو به (هدفت) رسیدی! آفرین.
۲۲ Hats off to you!🙇‍♂️ به ا حترامت کلاه از سر برمی‌داریم!
۲۳ You’ve done a remarkable job. شما کاری عالی انجام داده‌اید.
۲۴ You’ve done a superb job. کار فوق العاده‌ای انجام دادی.
۲۵ You’ve really knocked it out of the park. شما واقعاً کار خارق‌العاده‌ای کردی.

عبارات انگلیسی برای آفرین گفتن ترجمه فارسی
۲۶ You’ve earned this recognition. شما به شناخت کامل رسیده‌ای.
۲۷ You deserve a standing ovation. شما شایسته‌ی ایستاده تشویق شدن هستید.
۲۸ Outstanding! You’ve set the bar high. بسیار عالی! شما همه‌چیز را ارتقا داده‌اید.
۲۹ You’ve made us all proud. Well done.🙌 تو باعث افتخار همه‌ی ما شدی. آفرین.
۳۰ Your performance was exceptional. عملکردت استثنایی بود.
۳۱ You’ve proven yourself to be a true star.💫 تو ثابت کردی که یک ستاره‌ی واقعی هستی.
۳۲ Congratulations on a job well done. بابت کار خوبی که انجام دادی تبریک می‌گویم.
۳۳ You’ve really delivered. تو واقعاً موفق شدی.
۳۴ Your success is well-deserved. موفقیت شما سزاوار شماست.
۳۵ You should be proud of yourself. باید به خودت افتخار کنی.
۳۶ Your accomplishments speak for themselves. دستاوردهای شما، خودشان (موفقیت را) شرح می‌دهند.
۳۷ Well done! Your skills and expertise shine through. آفرین! مهارت و تجربه‌ی شما، خود درخشنده است.
۳۸ Your work has been outstanding.👏 کارت فوق‌العاده بود.
۳۹ You’ve done a fantastic job. Keep up the great work! تو کار فوق العاده‌ای انجام داده‌ای. به کار خوبت ادامه بده!
۴۰ You’ve shown great skill and determination. Well done. شما مهارت و اراده‌ی راسخی از خود نشان دادید. آفرین.
۴۱ You’ve demonstrated exceptional talent. شما استعداد بی‌نظیری از خود نشان دادی.
۴۲ Your commitment and perseverance are admirable. تعهد و پشتکار شما قابل تحسین است.
۴۳ Congratulations on a stellar performance. Well done! تبریک می‌گویم بابت انجام فوق‌العاده‌ی کارتان. آفرین!
۴۴ You’ve shown true professionalism. شما نشان دادید حرفه‌ای بودن یعنی چه.
۴۵ Your results speak for themselves.💯 نتایج کارهایتان گویای همه‌چیز است.
۴۶ You’ve exceeded all expectations. تو پایت را از همه‌ی انتظارات فراتر گذاشتی.
۴۷ Your hard work and dedication have paid off. تلاش و کوشش شما نتیجه داده است.
۴۸ Congratulations on your accomplishment. به خاطر موفقیتت تبریک می‌گویم.
۴۹ Your achievements are remarkable. دستاوردهایت قابل تحسین است.
۵۰ You’re getting better every day.🤝 تو هر روز پیشرفت می‌کنی.

 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۳.۵ / ۵. تعداد نظرات ۱۳

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *