کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

لیست انواع حشرات در زبان انگلیسی+ تلفظ، مثال و ترجمه

۵
(۳)

اگر عاشق دنیای بی‌انتهای حشرات هستید و همزمان به یادگیری زبان انگلیسی علاقه دارید، این مقاله بهترین شروع برای شماست. در این سفر آموزشی جذاب، شما با انواع حشرات در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد و تلفظ صحیح آنها را به راحتی یاد خواهید گرفت.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

دسته‌بندی انواع حشرات: انگلیسی به فارسی

 

۱. حشرات پروازی/ بالدار (Flying/winged insects)

مثال نام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
تصویر

What happened? Were you stung by a bee?

چه شد؟ زنبور نیشت زد؟

Bee
زنبور 
زنبور به انگلیسی 

Butterflies are colorful insects that have four wings.

پروانه‌ها حشرات رنگینی هستند که چهار بال دارند.

Butterfly
پروانه
پروانه به انگلیسی 

There are a lot of mosquitos flying around.

پشه‌های زیادی دور و بر پرواز می‌کنند.

Mosquito
پشه
پشه به انگلیسی 

Can you see that dragonfly over there?

می‌توانید آن سنجاقک را اونجا ببینید؟

Dragonfly
سنجاقک
سنجاقک به انگلیسی 

I hate it when flies buzz around my food.

از اینکه مگس‌ها دور غذایم پرواز می‌کنند متنفرم.

Fly
مگس
مگس به انگلیسی 

I’m allergic to wasp stings.

من به نیش زنبور وحشی حساسیت دارم.

Wasp
زنبور وحشی
زنبور وحشی به انگلیسی 

I found a hole in my sweater. It must have been eaten by moths.

توی پلیورم یک سوراخ پیدا کردم. حتما شپ پره (آن را) خورده است.

Moth
شب‌پره
شب‌پره به انگلیسی 

Bumblebees are large and fuzzy bees that make a loud buzzing sound.

زنبور کلنگی‌ها زنبورهای بزرگ و پرزداری هستند که صدای بلند وز وز دارند.

Bumblebee
خرزنبور
خرزنبور به انگلیسی 

Hornets are larger and more aggressive than wasps.

زنبورهای بزرگ، بزرگتر و پرخاشگرتر از زنبورهای وحشی هستند.

Hornet
زنبور بزرگ
زنبور بزرگ به انگلیسی 

Maggots are the larvae of flies that feed on decaying organic matter.

(این) مگس‌ها لاروی مگس‌هایی هستند که از مواد آلی فاسد تغذیه می‌کنند.

Maggot
(لارو) مگس
(لارو) مگس به انگلیسی 

Mayflies are insects that have a very short adult life span.

مگس ماهی‌ها حشراتی هستند که عمر بالغ بسیار کوتاهی دارند.

Mayfly
مگس ماهی
مگس ماهی به انگلیسی 

Gnats are small flying insects that bite or annoy people and animals.

پشه‌های کوچک حشرات پروازی کوچکی هستند که مردم و حیوانات را می‌گزند یا آزار می‌دهند.

Gnat
پشه کوچک
پشه کوچک به انگلیسی 

Honeybees are social insects that make honey and beeswax.

زنبور عسلی‌ها حشرات اجتماعی هستند که عسل و موم می‌سازند.

Honeybee
زنبور عسل
زنبور عسل به انگلیسی 

The swallowtail butterfly gracefully fluttered among the vibrant flowers.

پروانه دم پرستو به زیبایی در میان گل‌های رقصان بال می‌زد.

Swallowtail butterfly
پروانه‌های دم‌چلچله‌ای
پروانه‌های دم‌چلچله‌ای به انگلیسی

Winged ants, or alates, fly to find mates and start new colonies.

مورچه‌های بالدار یا آلاتس برای یافتن جفت و ایجاد مستعمرات جدید پرواز می‌کنند.

Winged ants
مورچه بالدار
مورچه بالدار به انگلیسی

 

۲. حشرات خزنده (crawling insects)

مثال نام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
تصویر

I’ve got some sort of insect bite on my arm. I don’t know where that came from.

روی بازویم جای نیش یک نوع حشره است. نمی‌دانم از کجا آمد.

Ant
مورچه
مورچه به انگلیسی 

A caterpillar transforms into a butterfly.

کرم ابریشم تبدیل به پروانه می‌شود.

Caterpillar
کرم ابریشم
کرم ابریشم به انگلیسی 

The movie was about giant worms.

فیلم درباره کرم‌های غول پیکر بود.

Worm
کرم
کرم به انگلیسی

I find ladybirds endearing.

به نظرم کفشدوزک‌ها دوست‌داشتنی هستند.

Ladybird
کفشدوزک
کفشدوزک به انگلیسی 

Are centipedes those insects with a lot of legs?

هزارپاها همان حشراتی هستند که کلی پا دارند؟

Centipede
هزارپا
هزارپا به انگلیسی 

I don’t find anything more disgusting than cockroaches.

برای من هیچ چیزی به اندازه سوسک‌ها حال به هم زن نیستند.

Cockroach
سوسک
سوسک به انگلیسی 

Can you kill that black beetle?

می‌شود آن سوسک سیاه را بکشید؟

Beetle
سوسک مشکی
سوسک مشکی به انگلیسی

An antlion is an insect that digs pits in the sand to trap ants.

مورچه گیر حشره‌ای است که در شن چاله می‌کند تا مورچه‌ها را در تله بیندازد.

Antlion
مورچه گیر
مورچه شیر به انگلیسی 

Fireflies are insects that produce light.

کرم‌های شب تاب حشراتی هستند که نور تولید می‌کنند.

Firefly
کرم شب‌تاب
کرم شب‌تاب به انگلیسی 

Millipedes are long and cylindrical insects that have many legs.

هزارپاهای بلند حشراتی طولانی و استوانه‌ای هستند که پاهای زیادی دارند.

Millipede
هزارپا بلند
هزارپا بلند به انگلیسی 

Termites are social insects that feed on wood and other plant materials.

موریانه‌ها حشرات اجتماعی هستند که از چوب و مواد گیاهی دیگه تغذیه می‌کنند.

Termite
موریانه
موریانه به انگلیسی 

Weevils are beetles that infest stored grains and seeds.

سوسک گندم‌ها سوسک‌هایی هستند که غلات و دانه‌های انبار شده را آلوده می‌کنند.

Weevil
سوسک گندم (سوسکچه)
سوسکچه به انگلیسی 

Woodlice are crustaceans that live in damp and dark places.

سوسک چوبی‌ها جانوران خزداری هستند که توی مکان‌های مرطوب و تاریک زندگی می‌کنند.

Woodlouse
سوسک چوب
سوسک چوب به انگلیسی 

Silverfish are wingless insects that feed on starch and sugar.

ماهی نقره‌ای‌ها حشرات بی بالی هستند که از نشاسته و شکر تغذیه می‌کنند.

Silverfish
نقره‌ماهی
ماهی نقره‌ای به انگلیسی 

Stick insects are insects that resemble sticks or leaves.

حشرات چوبی حشراتی هستند که شبیه چوب یا برگ هستند.

Stick insect
حشره چوبی
حشره چوبی به انگلیسی 

A beetle is an insect that may damage dates, especially in the southern and Middle Eastern regions.

سوسک خرما حشره‌ای است که ممکن است به خرماها آسیب برساند، به ویژه در مناطق جنوبی و خاورمیانه.

Date Palm Beetle
سوسک خرما
سوسک خرما به انگلیسی 

The dung beetle lives next to the herd of livestock.

سوسک سرگین در کنار گله دام‌ها زندگی می‌کند.

Dung Beetle
سوسک سرگین گردان
سوسک سرگین به انگلیسی 

Pentatomidae live in Iran and Iraq.

خرچسنه‌ها در ایران و عراق زندگی می‌کنند.

Pentatomidae
خرچسنه/ سِن‌های بدبو
خرچسنه به انگلیسی 

The ground beetle scurried across the garden path.

سوسک زمینی در مسیر باغ می‌چرخید.

Ground beetle
سوسک زمینی
سوسک خانگی به انگلیسی 

Watch out for the Black Widow Spider in dark corners.

مراقب عنکبوت بیوه سیاه در گوشه‌های تاریک باشید.

Black Widow Spider
عنکبوت بیوه سیاه
عنکبوت بیوه سیاه به انگلیسی 

Beware of the Giant Desert Centipede’s potent sting in arid regions.

مراقب نیش قوی صدپا غول پیکر صحرا بزرگ صحرا در مناطق خشک باشید.

Giant Desert Centipede
صدپا غول پیکر صحرا بزرگ صحرا
جیرجیرک بزرگ صحرا به انگلیسی

 

۳. حشرات جهنده (jumping insects)

مثال نام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
تصویر
My mum read me a story called The Ant and Grasshopper.

.مادرم برای من یک داستان به اسم مورچه و ملخ خواند

Grasshopper
ملخ
ملخ به انگلیسی

A mantis is a predatory insect that can catch and eat other insects.

آخوندک یک حشره شکارچی است که می‌تواند حشرات دیگر را بگیرد و بخورد.

Mantis
آخوندک
آخوندک به انگلیسی

I like the sound of crickets at night.

دوست دارم صدای جیرجیرک‌ها را شب بشنوم.

Cricket
جیرجیر
ک
جیرجیرک به انگلیسی

Cicadas are insects that make a loud chirping sound in summer.

ملخ سوسکی‌ها حشراتی هستند که در تابستان صدای بلند چیچی می‌کنند.

Cicada
ملخ سوسکی
ملخ سوسکی به انگلیسی 

Locusts are large and migratory grasshoppers that can cause crop damage.

(این نوع از) ملخ‌ها، ملخ‌های بزرگ و مهاجری هستند که می‌توانند به محصولات زراعی آسیب بزنند.

Locust
ملخ
ملخ به انگلیسی 

Trypophya is a small insect that crawls around at night.

تریپوفیا حشره کوچکی است که در شب می‌خزد.

Trypophya
ترایپوفیا
ترایپوفیا به انگلیسی

 

۴. حشرات گزنده (Biting insects)

مثال نام حشره به انگلیسی+
معنی فارسی
تصویر

The disease spread from rats to humans by flea bites. 

بیماری از طریق گاز کک از موش‌ها به انسان‌ها منتقل می‌شود.

Flea
کک
کک به انگلیسی 

Aphids are small insects that suck the sap from plants.

کنه برگی‌ها حشرات کوچیکی هستند که شیره گیاهان رو می‌مکند.

Aphid
کنه برگی
کنه برگی به انگلیسی

Bedbugs are parasitic insects that feed on human blood.

ساس‌ها حشرات آزاردهنده‌ای هستند که از خون انسان تغذیه می‌کنند.

Bedbug
ساس
ساس به انگلیسی 

Earwigs are insects that have a pair of pincers at the end of their abdomen.

گوش‌خیزک‌ها حشراتی هستند که یک جفت قلاب در انتهای شکم‌شان دارند.

Earwig
گوش‌خیزک
گوش‌خیزک به انگلیسی

Lice are tiny insects that live on the scalp and feed on human blood.

شپش‌ها حشرات کوچکی هستند که روی پوست سر زندگی می‌کنند و از خون انسان تغذیه می‌کنند.

Louse
شپش
شپش به انگلیسی 

Scorpions are venomous arachnids that have a stinger at the end of their tail.

عقرب‌ها عنکبوتان سمی هستند که یک نیش در انتهای دم‌شان دارند.

Scorpion
عقرب
عقرب به انگلیسی

Ticks are parasitic arachnids that attach to the skin of animals and humans and suck their blood.

کنه‌های خونی عنکبوتان آزاردهنده‌ای هستند که به پوست حیوانات و انسان‌ها می‌چسبند و خون‌شان را می‌مکند.

Tick
کنه خونی
کنه خونی به انگلیسی 

Mites are a type of insect that poses a threat to humans.

کنه‌ها نوعی حشره هستند که برای انسان تهدید محسوب می‌شوند.

mite
مایت
مایت به انگلیسی

 

منابع:

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۳

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *