کلاس آنلاین زبان انگلیسی با 250 مدرس برتر در هایتاکی، بهترین پلتفرم آموزش زبان آنلاین جلسه آزمایشی رایگان
زبان انگلیسی

لیست کامل لغات و عبارات دادگاه به زبان انگلیسی

۵
(۲)

اصطلاحات، عبارات و لغات انگلیسی کاربردی در دادگاه، اندکی تخصصی‌تر از کلمات رایج روزمره هستند. شاید برخی از آن‌ها به طور هر روزه به گوشتان نخورد. اما با لیستی از لغات و عبارات در دادگاه به زبان انگلیسی که در ادامه به شما ارائه می‌دهیم، می‌توانید تمامی آن‌ها را یاد بگیرید.

 

در ادامه می‌خوانید:

 

لغات مربوط به دادگاه به زبان انگلیسی⚖

 

۱. افراد و نقش‌ها در دادگاه

کلمه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Court دادگاه
۲ Supreme Court دادگاه عالی
۳ Judge قاضی
۴ Jury هیئت منصفه یا ژوری
۵ Juror هر عضو هیئت منصفه
۶ Bench کرسی قضاوت
۷ Witness شاهد
۸ Plaintiff شاکی
۹ Defendant مدافع
۱۰ Lawyer وکیل
۱۱ Barrister وکیل دعاوی
۱۲ Law قانون
۱۳ Inquisition تفتیش عقاید
۱۴ Accused متهم

 

۲. لغات مربوط به تشکیل دادگاه

کلمه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Bench جایگاه هیئت منصفه
۲ Robes ردای قضات
۳ Gavel چکش قاضی
۴ Jurisdiction حوزه‌ی قضاوت
۵ Panel گروهی از قضات که برای قضاوت انتخاب شده‌اند
۶ Tribunal مراجع قضایی
۷ Venire گروهی از افراد که برای کمک به هیئت منصفه احضار می‌شوند
۸ Summons احضاریه دادگاه
۹ Docket فهرست پرونده‌های برنامه‌ریزی شده برای یک روز خاص در دادگاه
۱۰ Bar نرده‌ای که محل حضور حضار را از متهم جدا می‌کند
۱۱ Bailiff نگهبان یا مامور امنیت دادگاه
۱۲ Clerk منشی امور اداری دادگاه
۱۳ Counsel مشاور قاضی
۱۴ Prosecutor دادستان
۱۵ Defense مدافع (وکیل یا وکلای متهم)
۱۶ Chambers دفتر قاضی
۱۷ Sue شکایت کردن

 

۳. لغات مربوط به قضاوت و تجدید نظر

کلمه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Judgment قضاوت یا حکم
۲ Verdict حکم قاضی یا هیئت منصفه
۳ Acquittal حکم تبرئه
۴ Conviction حکم محکومیت
۵ Sentencing صدور حکم
۶ Damages مبلغ خسارت (مبلغی که طی حکم دادگاه به شاکی تعلق می‌گیرد)
۷ Dismissal عزل
۸ Appeal تجدید نظر
۹ Appellate court دادگاه تجدید نظر
۱۰ Amicus brief مدارک حقوقی (از طرف کسی غیر از شاکی یا متهم)
۱۱ Oral arguments استدلال شفاهی
۱۲ Opinion نظر (عموماً در دادگاه به صورت کتبی اذعان می‌سود)
۱۳ Remand بازپرداخت (بازگرداندن پرونده‌ای به دادگاه دیگر برای اقدامات بعدی)
۱۴ Reversal حکم نقض (حکم دادگاه تجدید نظر که حکم دادگاه پیشین را رد می‌کند)
۱۵ Affirm حکم تایید (حکم دادگاه تجدید نظر که حکم دادگاه پیشین را تصدیق می‌کند)
۱۶ Precedent سابقه
۱۷ Certiorari حکم دادگاه تجدید نظر برای دادگاه پیشین
۱۸ Remittal کاهش مبلغ خسارت در دادگاه تجدید نظر
۱۹ Mandate حکم (حکم دادگاه تجدید نظر در تایید حکم دادگاه پیشین)
۲۰ Discretion اختیار تصمیم‌گیری

 

۲۰ عبارات مربوط به دادگاه به انگلیسی⚖

جملات مورد استفاده در دادگاه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱ All rise. همه بیایستید.
۲ Your Honor, we request to delay the trial as we have new evidence to review for our client’s defense. جناب عالی، ما درخواست به تعویق انداختن محاکمه را داریم. زیرا مدارک جدیدی جهت دفاع از موکل خود، برای بررسی داریم.
۳ Counsel, please approach the bench. What is the nature of this new evidence? جناب مشاور، لطفاً به نیمکت نزدیک شوید. ماهیت این شواهد جدید چیست؟
۴ Your Honor, we call Mr. Johnson to the stand to testify about the events in question. جناب قاضی، ما آقای جانسون را برای شهادت در مورد وقایع به جایگاه فرامی‌خوانیم.
۵ Witness: I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. شاهد: سوگند می‌خورم که حقیقت را بگویم، تمام حقیقت را و نه چیزی به جز حقیقت.
۶ Could you describe what you saw on the night? آیا می‌توانید آنچه را که در آن شب دیدید، توصیف کنید؟
۷ The witness does not have direct knowledge. شاهد آگاهی مستقیم ندارد.
۸ The witness is making assumptions not in evidence. شاهد درباره‌ی احتمالات صحبت می‌کند، نه شواهد.
۹ The jury will now deliberate. We’ll reconvene once they have reached a verdict. Bailiff, please take the jury to the room. هیئت منصفه اکنون به بحث و بررسی خواهد پرداخت. پس از اینکه آن‌ها به رأی مشترک رسیدند، دوباره جلسه تشکیل خواهیم داد. نگهبان، لطفا هیئت منصفه را به اتاق ببرید.
۱۰ Has the jury reached a verdict? آیا هیئت منصفه به حکم مشترک رسیده‌اند؟

 

جملات مورد استفاده در دادگاه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱۱ Your Honor, I object to that line of questioning. It calls for hearsay. جناب قاضی، من به این سوال اعتراض دارم. به شنیده‌ها نیاز داریم.
۱۲ Judge: Very well, the verdict is accepted and this case is adjourned. قاضی: بسیار خوب، حکم مورد قبول است و حل این پرونده به وقت دیگری موکول می‌گردد.
۱۳ Counsel, please lay more foundation before I can admit this document. جناب مشاور، لطفاً مستندات بیشتری ارائه دهید تا بتوانم این سند را بپذیرم.
۱۴ The jury will now deliberate in private to reach a verdict based on the evidence presented. اکنون هیئت منصفه به صورت خصوصی برای صدور حکم بر اساس شواهد ارائه شده، مشورت خواهد کرد.
۱۵ After reviewing both closing arguments, the jury found the defendant guilty beyond a reasonable doubt. پس از بررسی هر دو استدلال پایانی، هیئت منصفه متهم را بر اساس یک شک منطقی، مجرم تشخیص داد.
۱۶ The court will now hear witness testimony before ruling on the motion to suppress. اکنون دادگاه پیش از ارائه‌ی حکم نهایی، به شهادت شاهد گوش می‌دهد.
۱۷ I’ll allow the question but instruct the witness to answer only what is asked. اجازه‌ی سوال پرسیدن می‌دهم اما به شاهد دستور می‌دهم تنها به سوالی که پرسیده شده پاسخ دهد.
۱۸ The record will reflect that exhibit A has been entered into evidence. شواهد نشان می‌دهد که مدرک A در لیست مدارک معتبر قرار می‌گیرد.
۱۹ Court is now in recess and will reconvene tomorrow morning at 9am. دادگاه هم اکنون تعطیل است و فردا صبح ساعت ۹ صبح مجدداً تشکیل می‌شود.
۲۰ Summations were then delivered before the case was submitted for deliberation. در نهایت جمع‌بندی‌ها قبل از ارائه‌ی پرونده برای بررسی، تحویل داده می‌شود.

 

۳۰ اصطلاح قضایی در دادگاه به زبان انگلیسی⚖

اصطلاحات دادگاه به انگلیسی ترجمه فارسی
۱ Objection, speculation. اعتراض دارم. این حدس و گمان است.
۲ Objection overruled. اعتراض وارد نیست.
۳ We find the defendant guilty/not guilty. ما متهم را مجرم/بی‌گناه می‌دانیم.
۴ The Court is prepared to proceed to sentencing. دادگاه آماده‌ی ادامه دادن به صدور حکم است.
۵ The defendant acted knowingly and intentionally. متهم آگاهانه و عمدا اقدام کرده است.
۶ The state calls … to the stand. هیئت قضاوت از … می‌خواهد که در جایگاه حاضر شود.
۷ Sustained. دادگاه ادامه می‌دهد.
۸ Please proceed. لطفا ادامه بدهید.
۹ May I inquire? آیا می‌توانم پرس و جو کنم؟
۱۰ Approach the bench به جایگاه بیایید.
۱۱ May we approach the bench, Your Honor? آیا می‌توانم به جایگاه نزدیک شوم؟
۱۲ The witness is instructed to answer only what is asked. به شاهد دستور داده می‌شود که فقط به آنچه که پرسیده می‌شود پاسخ دهد.
۱۳ Please continue your direct examination. لطفا به بررسی خود ادامه دهید.
۱۴ Call your next witness. شاهد بعدی خود را به جایگاه بیاورید.
۱۵ The evidence is overwhelming. شواهد بسیار زیاد است.
۱۶ …The record will reflect that شواهد نشان می‌دهد که…
۱۷ Let me call your attention to… اجازه دهید توجه شما را به … جلب کنم.
۱۸ …The defendant has admitted متهم به … اعتراف کرده است.
۱۹ Defendant will be remanded. متهم بازداشت خواهد شد.
۲۰ The defendant is innocent until proven guilty. تا زمانی که جرم متهم ثابت نشود، بی‌گناه است.

اصطلاحات دادگاه به انگلیسی ترجمه فارسی
۲۱ At the sentencing hearing, the judge considered… در جلسه‌ی صدور حکم، قاضی … را در نظر گرفت.
۲۲ I direct the jury to disregard the statement that … به هیئت منصفه دستور می‌دهم که این بیانیه را نادیده بگیرد که…
۲۳ The judge granted the defendant’s motion to dismiss for… قاضی به دلیل … با درخواست رد صلاحیت متهم موافقت کرد
۲۴ The court issued a judgment. دادگاه رای را صادر کرد.
۲۵ The higher court ordered a reversal. دادگاه عالی حکم ابطال صادر کرد.
۲۶ The plaintiff agreed to a remittal of the excessive damages award. شاکی با کاهش مبلغ غرامت، موافقت کرد.
۲۷ Officially closing the case. پرونده رسماً مختومه گردید.
۲۸ Make your application to Judge. درخواست خود را به قاضی بگویید.
۲۹ Use your common sense. از فکر خود استفاده کنید.
۳۰ Will the record reflect that the witness has identified the defendant? آیا مدارک نشان می‌دهد که شاهد متهم را شناسایی کرده است؟

 

منبع: nvcourts.gov

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات ۵ / ۵. تعداد نظرات ۲

هنوز امتیازی ثبت نشده. شما اولین نفر باشید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *